แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


ประชาสัมพันธ์ลายผ้า "แคนค้ำคูณ" (Kan Kham Koon) กลุ่มอำนวยการ [ 26 พ.ย. 2564 ]
การรับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มอำนวยการ [ 26 พ.ย. 2564 ]
ขอเชิญร่วมพิธีลงนามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25 พ.ย. 2564 ]
การกำกับ ติดตาม แประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถารณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 กลุ่มอำนวยการ [ 25 พ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 23 พ.ย. 2564 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกศศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 พ.ย. 2564 ]
การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 22 พ.ย. 2564 ]

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 89 Next »