แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ด้วยกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ภายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพืนที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2565 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 08 ก.ค. 2565 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนแม่ข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2565 ]
แนวปฏิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 07 ก.ค. 2565 ]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 07 ก.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการศึกษา office 365 (A1)โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยี ดิจิทัล OBEC Academy (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 07 ก.ค. 2565 ]

« Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 154 Next »