แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 13 ก.ย. 2564 ]
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 13 ก.ย. 2564 ]
การรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลุ่มนโยบายและแผน [ 13 ก.ย. 2564 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับเครือข่าย 9 เครือข่าย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 10 ก.ย. 2564 ]
การคัดเลือกผลงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 ก.ย. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 และการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่ิมเติม) กลุ่มนโยบายและแผน [ 10 ก.ย. 2564 ]
เชิญประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 09 ก.ย. 2564 ]
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (ทีมทำ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 09 ก.ย. 2564 ]

« Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 82 Next »