แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563 กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 09 ก.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาจีนออนไลน์ กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 09 ก.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่(PIM Train The Trainer Program) กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 09 ก.ย. 2564 ]
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 09 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" และกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "โรงเรียนของ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 ก.ย. 2564 ]
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 ก.ย. 2564 ]
การตรวจสอบและประเมินผลโรงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 08 ก.ย. 2564 ]
การนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 08 ก.ย. 2564 ]
ขอเชิญครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ TCAS 65 และเทคนิคการทำ Portfolio ให้ชนะใจกรรมการในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 07 ก.ย. 2564 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสินปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 07 ก.ย. 2564 ]

« Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 82 Next »