แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


รายงานบัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 27 ก.ย. 2564 ]
แต่งตั้งโรงเรียนเป็นศูนย์ประสานงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านระบบสื่อสารสองทาง (Video Conferenc กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 27 ก.ย. 2564 ]
รายงานบัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 27 ก.ย. 2564 ]
การอบรมให้ความรู้และผลักดันการดำเนินงานสวนพฤกศศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำเนิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 27 ก.ย. 2564 ]
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 ก.ย. 2564 ]
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มอำนวยการ [ 23 ก.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 23 ก.ย. 2564 ]
ทดลองเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 22 ก.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 22 ก.ย. 2564 ]

« Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 89 Next »