แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกศศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 พ.ย. 2564 ]
การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 22 พ.ย. 2564 ]
มาตรป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 16) กลุ่มอำนวยการ [ 22 พ.ย. 2564 ]
ผลการประกวดผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 22 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลเกียรติคุณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 22 พ.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19 พ.ย. 2564 ]
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนโยบายและแผน [ 19 พ.ย. 2564 ]
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในบริเวณโรงเรียนหรือบริเวณใ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 พ.ย. 2564 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16 พ.ย. 2564 ]

« Previous 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20 103 Next »