แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


ขอประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 16 พ.ย. 2564 ]
ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันยุวชน "เอสโคล่า" รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (ปีที่ 32) ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 16 พ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 16 พ.ย. 2564 ]
ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคลากรทางการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงา กลุ่มนโยบายและแผน [ 15 พ.ย. 2564 ]
การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อใช้ประกอบ การของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 12 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11 พ.ย. 2564 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)รุ่นที่ 9 กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 10 พ.ย. 2564 ]
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 10 พ.ย. 2564 ]
กำชับเน้นย้ำแนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 10 พ.ย. 2564 ]
แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย กลุ่มอำนวยการ [ 09 พ.ย. 2564 ]

« Previous 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 103 Next »