แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


การอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food Far All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ"รหัสหลักสูตร 64101 รุ่นที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 09 พ.ย. 2564 ]
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางการศึกษา "1+2+1" สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลสภานักเรียน ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 พ.ย. 2564 ]
การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และปวส.โดยวิธีใช้สิทธิพิเศษ (โควตา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 09 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลสภานักเรียน ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 พ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ตอบแบบสำรวจความต้องการและประเด็นหลักสูตร e-learning กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 พ.ย. 2564 ]
การสำรวจความต้องการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 05 พ.ย. 2564 ]
การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กลุ่มอำนวยการ [ 05 พ.ย. 2564 ]

« Previous 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 103 Next »