แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งการใช้งานระบบ Thai Stop COVID Plus (เวอร์ชั่นใหม่) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื่นฐาน ระดับ OBECQA ปี พ.ศ.2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 20 ต.ค. 2564 ]
การประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 19 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุค กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 19 ต.ค. 2564 ]
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่2/2564) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 19 ต.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำนักงาน ก.พ. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 ต.ค. 2564 ]

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 82 Next »