แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 ต.ค. 2564 ]
ผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 ต.ค. 2564 ]
รายงานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 14 ต.ค. 2564 ]
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ส.บ.ม.ท. กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 12 ต.ค. 2564 ]
กิจกรรมสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 12 ต.ค. 2564 ]
ส่งวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 2/2564 กลุ่มอำนวยการ [ 11 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 11 ต.ค. 2564 ]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 08 ต.ค. 2564 ]
เชิญประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 2/2564 กลุ่มอำนวยการ [ 07 ต.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งกรรมการบริหารสหวิทยาเขต กลุ่มอำนวยการ [ 06 ต.ค. 2564 ]

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 82 Next »