แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Coding Online for Teacher Plus กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 06 ต.ค. 2564 ]
ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานืเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 05 ต.ค. 2564 ]
การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน [ 05 ต.ค. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ย้อนหลัง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 ต.ค. 2564 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 ต.ค. 2564 ]
การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาะิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชบุมารี ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 04 ต.ค. 2564 ]
ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 04 ต.ค. 2564 ]
ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและเวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 01 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 01 ต.ค. 2564 ]
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มอำนวยการ [ 01 ต.ค. 2564 ]

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 82 Next »