แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


การประกวดผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 30 ก.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 ก.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนครูอาสาสมัครภาษาจีนแบบนอกระบบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 29 ก.ย. 2564 ]
การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) กลุ่มนโยบายและแผน [ 29 ก.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน [ 28 ก.ย. 2564 ]
ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 28 ก.ย. 2564 ]
กำชับเน้นย้ำการเฝ้าระวังภัยในช่วงฤดูฝน กลุ่มอำนวยการ [ 28 ก.ย. 2564 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การพิจารณาความพร้อมของจังหวัด จำนวนและคุณสมบัติของคณะผ กลุ่มอำนวยการ [ 27 ก.ย. 2564 ]
การจัดพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 กันยายน 2564 กลุ่มอำนวยการ [ 27 ก.ย. 2564 ]

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 82 Next »