แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


ประชาสัมพันธ์รับสมัครรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มอำนวยการ [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประจำ 2564 กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 21 ก.ย. 2564 ]
การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านระบบ Google Meeting สพม.ขอนแก่น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 21 ก.ย. 2564 ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นการรับรองผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว ประจำปีงบประมาณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 21 ก.ย. 2564 ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นการรับรองผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 1 ดาว และ 2 ดาว ประจำปี กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 21 ก.ย. 2564 ]
การสำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 21 ก.ย. 2564 ]
แจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21 ก.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21 ก.ย. 2564 ]

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 82 Next »