แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง C4T Plus ในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 20 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 17 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ป่วยหนัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 ก.ย. 2564 ]
อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 17 ก.ย. 2564 ]
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 17 ก.ย. 2564 ]
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16 ก.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถนศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจและกรอกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บริการฉีดวัคชีนโควิด-19 (Pfizer)สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16 ก.ย. 2564 ]
อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16 ก.ย. 2564 ]

« Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 82 Next »