แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


การอบรมโครงการการขับเคลื่อนงานสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 ก.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 ก.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน VTEA Crossword A-Math Kumkorn Challenge 2022 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 20 ก.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 19 ก.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)รุ่นที่ ๒๑ กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 19 ก.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การดำเนินงานอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.)เพื่อรองรับการศึกาษ "วิ๔ีใหม่ วิถีคุณภาพ" แบบ Hybrid Education กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 19 ก.ค. 2565 ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกผลงานดีเด่นการจัดการศึกษาเรียนรวม สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 19 ก.ค. 2565 ]
การจัดทำมาตราฐานวิชาเอกของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 19 ก.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 ก.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากรและ คณะทำงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14 ก.ค. 2565 ]

« Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 154 Next »