แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ครั้งที่ 14 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 ก.พ. 2564 ]
แต่งตั้งกรรมการบริหารสหวิทยาเขต กลุ่มอำนวยการ [ 23 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรวบรวมผลงานทางวิชาการทุกสายงาน เพื่อจัดทำเป็นวารสารวิชาการ สพฐ. กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 23 ก.พ. 2564 ]
เชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน [ 23 ก.พ. 2564 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและการจัดกา กลุ่มนโยบายและแผน [ 23 ก.พ. 2564 ]
เชิญประชุมแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรอบรมพัฒนาครู กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 23 ก.พ. 2564 ]
การตรวจสอบข้อมูลนักวิจัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 22 ก.พ. 2564 ]
สำรวจความต้องการการใช้โปรแกรมการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 22 ก.พ. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่งนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 22 ก.พ. 2564 ]

« Previous 1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 87 89 Next »