แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มอำนวยการ [ 11 มี.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 10 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 มี.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการข้อมูล และการประยุกต์ (Data Science & Application) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 10 มี.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 10 มี.ค. 2564 ]
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางปรับปรุงโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 10 มี.ค. 2564 ]
ส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 10 มี.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 10 มี.ค. 2564 ]
สร้างเกม 2D และ3Dในระบบ unity (Digital Game Course : By Goodjob Multimedia) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 มี.ค. 2564 ]

« Previous 1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 94 103 Next »