แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Testing ของสถานศึกษา” กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14 ก.ค. 2565 ]
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 และการเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Testing ของสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14 ก.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Testing ของสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14 ก.ค. 2565 ]
ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กลุ่มอำนวยการ [ 12 ก.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 12 ก.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กลุ่มอำนวยการ [ 11 ก.ค. 2565 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินการประเมิน PA ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 11 ก.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลเงินรายได้และเงินอุดหนุนสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 11 ก.ค. 2565 ]
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 11 ก.ค. 2565 ]
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2565 ]

« Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 154 Next »