แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16 ก.ย. 2564 ]
การให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านบริการพร้อมเพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 16 ก.ย. 2564 ]
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 2 ตุลาคม 25 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 16 ก.ย. 2564 ]
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 16 ก.ย. 2564 ]
จัดส่งเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15 ก.ย. 2564 ]
อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งครูเข้าร่วม"การอบรมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบสื่อสารสองทาง (Video Conference) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14 ก.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 14 ก.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ 2021 IYF World Camp ออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการต้นกล้ารัฐสภาออนไลน์ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 13 ก.ย. 2564 ]

« Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 82 Next »