เชิญประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มอำนวยการ [ 02 มี.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : เอกลักษรณ์ไทยที่ภาคภูมิใจ" กลุ่มอำนวยการ [ 01 มี.ค. 2564 ]
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กลุ่มอำนวยการ [ 01 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปีง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 01 มี.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 01 มี.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 01 มี.ค. 2564 ]
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 25 ก.พ. 2564 ]
โครงการจัดการแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 25 ก.พ. 2564 ]
การรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25 ก.พ. 2564 ]
เลื่อนการจัดงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ "Thailand Learning" แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา สำหรับพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสภาวะ COVID-19 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25 ก.พ. 2564 ]
การฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมประจำปีประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 25 ก.พ. 2564 ]
กำชับการบริหารจัดการการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี [ 24 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ครั้งที่ 14 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 ก.พ. 2564 ]
แต่งตั้งกรรมการบริหารสหวิทยาเขต กลุ่มอำนวยการ [ 23 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรวบรวมผลงานทางวิชาการทุกสายงาน เพื่อจัดทำเป็นวารสารวิชาการ สพฐ. กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 23 ก.พ. 2564 ]
เชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน [ 23 ก.พ. 2564 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและการจัดกา กลุ่มนโยบายและแผน [ 23 ก.พ. 2564 ]
เชิญประชุมแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรอบรมพัฒนาครู กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 23 ก.พ. 2564 ]