ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 09 เม.ย. 2564 ]
ขอขอบคุณ กลุ่มอำนวยการ [ 09 เม.ย. 2564 ]
แนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 09 เม.ย. 2564 ]
การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน [ 09 เม.ย. 2564 ]
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 กลุ่มกฎหมายและคดี [ 07 เม.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ E-CULTURAL EXCHANGE กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 07 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 07 เม.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เพื่อจัดการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 07 เม.ย. 2564 ]
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงรานต์ พ.ศ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 05 เม.ย. 2564 ]

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 24 Next »