ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวนนักเรียนที่สมัครทั้งหมด 3 คน

 

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สถานะ
1 เด็กหญิง ภัทรวดี  อักษร เรียบร้อย
2 เด็กหญิง ณิธิพร  โยเหลา เรียบร้อย
3 เด็กชาย วีรวัฒน์  ปิระกัง เรียบร้อย