ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวนนักเรียนที่สมัครทั้งหมด 15 คน

 

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สถานะ
1 นางสาว กาญจนา  ป่าเจือ เรียบร้อย
2 นาย นาย สถาพร  สุทธิประเสริฐ เรียบร้อย
3 นางสาว ศิริพร  มาทา เรียบร้อย
4 นางสาว ธัชพรรณ  เกาะตุ่น เรียบร้อย
5 นางสาว อริยา  วิวัฒน์วุฒิกุล เรียบร้อย
6 นางสาว มณีรัตน์  จาระบับ เรียบร้อย
7 นางสาว มณีรัตน์  จาระบับ เรียบร้อย
8 นาย ลีนวัตร  สัวรรณพงษ์ เรียบร้อย
9 นาย ธีรเดช  เพชรแก้ว เรียบร้อย
10 นาย นวพล  ศรีประสิทธิ์ เรียบร้อย
11 นาย พงศกร  ถาเเก้ว เรียบร้อย
12 นางสาว สุชาวดี  เอี่ยมทอง เรียบร้อย
13 นาย สิรภัทร  อุตอามาตร เรียบร้อย
14 นาย นาย จักรินทร์   ป้องบุญจันทร์ เรียบร้อย
15 นาย กฤษฎา  ป้องบุญจันทร์ เรียบร้อย