สถิติการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2(สมาน สุเมโธ)
ปีการศึกษา 2564

 

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


วันที่

ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
24/04/2564 0 0 0 1 5 6
25/04/2564 0 0 0 0 1 1
27/04/2564 0 0 0 1 1 2
29/04/2564 0 0 0 1 4 5

ยอดรวมทั้งหมด

0 0 0 3 11 14


ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์ สายอาชีพ เตรียมนายสิบ รวมทุกแผนการเรียน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
24/04/2564 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
27/04/2564 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4
29/04/2564 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2

ยอดรวมทั้งหมด

3 2 5 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 7

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์ สายอาชีพ เตรียมนายสิบ รวมทุกแผนการเรียน