ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวนนักเรียนที่สมัครทั้งหมด 14 คน

 

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สถานะ
1 เด็กหญิง ณิชนันท์  โคตรสีวงษ์ เรียบร้อย
2 เด็กหญิง วรรณภา  วรบุตร เรียบร้อย
3 เด็กหญิง ศุกร์ฤทัย  เทพจิตร เรียบร้อย
4 เด็กชาย ศิวกร  พันธุชิน เรียบร้อย
5 เด็กหญิง ศุภิชา  หารวิชัย เรียบร้อย
6 เด็กหญิง ชาลิสา  จัตวานิล เรียบร้อย
7 เด็กหญิง นภเกตน์  เลิศคอนสาร เรียบร้อย
8 เด็กหญิง ศิริขวัญ  แสนองอาจ เรียบร้อย
9 เด็กชาย ตรีปรัชญา  ปะตังเวสา เรียบร้อย
10 เด็กหญิง เนตรนภา  โนนทิง เรียบร้อย
11 เด็กหญิง พรธิมณ  เนื่องรินทร์ เรียบร้อย
12 เด็กหญิง อัษฎาภรณ์  จันทา เรียบร้อย
13 เด็กหญิง นัดดา  บาลัน เรียบร้อย
14 เด็กชาย อรรฆกฤษฏิ์  บุญพิพัฒสรณ์ เรียบร้อย