ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวนนักเรียนที่สมัครทั้งหมด 7 คน

 

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สถานะ
1 นางสาว ไพลิน  ศรีธนปัญญากุล เรียบร้อย
2 นาย วสันต์  ไชยจันดา เรียบร้อย
3 นางสาว พาณิภัค  บุญขาว เรียบร้อย
4 เด็กหญิง รมิดา  โนวังหาร เรียบร้อย
5 นาย โตมร  เยาะสูงเนิน เรียบร้อย
6 นาย ณภัทร  งามชัด เรียบร้อย
7 นาย นฤเบศ  ติยะวงศ์ เรียบร้อย