เชิญประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มอำนวยการ [02 มี.ค. 2564]
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : เอกลักษรณ์ไทยที่ภาคภูมิใจ" กลุ่มอำนวยการ [01 มี.ค. 2564]
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กลุ่มอำนวยการ [01 มี.ค. 2564]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปีง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [01 มี.ค. 2564]
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [01 มี.ค. 2564]
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล [01 มี.ค. 2564]
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [25 ก.พ. 2564]
โครงการจัดการแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [25 ก.พ. 2564]

>>หนังสือราชการทั้งหมด<<