ประกาศผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน กลุ่มนิเทศฯ [30 ก.ย. 2565]
การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) กลุ่มนโยบายและแผน [30 ก.ย. 2565]
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนโยบายและแผน [30 ก.ย. 2565]
การประชุมชี้แจงการพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA กลุ่มนิเทศฯ [29 ก.ย. 2565]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [29 ก.ย. 2565]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสิรมความประพฤจินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [29 ก.ย. 2565]
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มนโยบายและแผน [29 ก.ย. 2565]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [29 ก.ย. 2565]
โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [28 ก.ย. 2565]

>>หนังสือราชการทั้งหมด<<