ประชาสัมพันธ์ลายผ้า "แคนค้ำคูณ" (Kan Kham Koon) กลุ่มอำนวยการ [26 พ.ย. 2564]
การรับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เ กลุ่มนิเทศฯ [26 พ.ย. 2564]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มอำนวยการ [26 พ.ย. 2564]
ขอเชิญร่วมพิธีลงนามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มนิเทศฯ [25 พ.ย. 2564]
การกำกับ ติดตาม แประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถารณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มนิเทศฯ [25 พ.ย. 2564]
การจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 กลุ่มอำนวยการ [25 พ.ย. 2564]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [23 พ.ย. 2564]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกศศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [23 พ.ย. 2564]
การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [23 พ.ย. 2564]

>>หนังสือราชการทั้งหมด<<