ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ [09 เม.ย. 2564]
ขอขอบคุณ กลุ่มอำนวยการ [09 เม.ย. 2564]
แนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ [09 เม.ย. 2564]
การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน [09 เม.ย. 2564]
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 กลุ่มกฎหมายและคดี [07 เม.ย. 2564]
การประชาสัมพันธ์โครงการ E-CULTURAL EXCHANGE กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [07 เม.ย. 2564]
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [07 เม.ย. 2564]
สำรวจข้อมูลของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เพื่อจัดการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [07 เม.ย. 2564]

>>หนังสือราชการทั้งหมด<<