ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [26 มิ.ย. 2565]
คัดเลือกครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการสอนปัญญาดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Artifical intelligence Deep Learni มี กลุ่มนิเทศฯ [24 มิ.ย. 2565]
ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ [24 มิ.ย. 2565]
สำรวจครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ [24 มิ.ย. 2565]
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มนิเทศฯ [24 มิ.ย. 2565]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการจัดทำข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ [24 มิ.ย. 2565]
การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [24 มิ.ย. 2565]
แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [24 มิ.ย. 2565]

>>หนังสือราชการทั้งหมด<<