กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศฯ [04 ส.ค. 2564]
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [04 ส.ค. 2564]
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ [04 ส.ค. 2564]
การรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน [04 ส.ค. 2564]
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [04 ส.ค. 2564]
ขอความร่วมมือประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ (E-service) สำหรับชุมชน และสถานศึกษา เพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [04 ส.ค. 2564]
ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” (กรุงเทพและปริมณฑล) และการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [04 ส.ค. 2564]
ขอชะลอการดำเนินงานกิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC STAR) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [04 ส.ค. 2564]

>>หนังสือราชการทั้งหมด<<