ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวนนักเรียนที่สมัครทั้งหมด 37 คน

 

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สถานะ
1 เด็กหญิง วรรณศิริ  แก้วสกุล เรียบร้อย
2 เด็กหญิง ณรัญญา  สมจันทร์ เรียบร้อย
3 เด็กหญิง ตั้งใจ  เรียนดี รอตรวจสอบข้อมูล
4 เด็กหญิง ณิชาภัทร  เสพสุข เรียบร้อย
5 เด็กชาย นนทกร  คำเทียม เรียบร้อย
6 เด็กชาย ด.ช.อลงกต  หอมดอก เรียบร้อย
7 เด็กชาย วงศธร  สุ่มมาตย์ เรียบร้อย
8 เด็กหญิง ปัณฑารีย์  แสนภูมี เรียบร้อย
9 เด็กชาย พีรพัฒน์   ฤทธิ์เเก้ว เรียบร้อย
10 เด็กชาย ภูวนนท์  อุ่นอม เรียบร้อย
11 เด็กชาย ภูวไนย  อุ่นอม เรียบร้อย
12 เด็กหญิง นิตยาพร  เคนงาม เรียบร้อย
13 เด็กชาย ภูวนาท  โทนะพัน เรียบร้อย
14 เด็กหญิง จุฑามณี  ชีกว้าง เรียบร้อย
15 เด็กชาย รัชนนท์  สะหุนันต์ เรียบร้อย
16 เด็กชาย ณัฐพร   อัจนา เรียบร้อย
17 เด็กชาย ชัยเดช  ธรรมราช เรียบร้อย
18 เด็กหญิง อุลัยพร  พิพวนนอก เรียบร้อย
19 เด็กชาย กฤตวิทต์  คาสมบัติ เรียบร้อย
20 เด็กชาย พีรภัทร  คำหงษา เรียบร้อย
21 เด็กชาย ณัฐพร  คำพระนาง เรียบร้อย
22 เด็กหญิง ณัฐธิดา  ไชยดำรงค์ เรียบร้อย
23 เด็กหญิง พิมพ์พิศา  พินิจมนตรี เรียบร้อย
24 เด็กหญิง วิภารัตน์  บุราณ เรียบร้อย
25 เด็กหญิง พิชญภัทร  มูลตรี เรียบร้อย
26 เด็กชาย ธนาธาร  ฤทธิ์แก้ว เรียบร้อย
27 เด็กหญิง สิริพร  ต๊ะอูป เรียบร้อย
28 เด็กชาย พันธิชา  เสียงอ่อน เรียบร้อย
29 เด็กชาย นนทพัทธ์  ตามวัน เรียบร้อย
30 เด็กชาย ภัทรดนัย  ทองสา เรียบร้อย
31 เด็กหญิง สุภัทรา  ชุมแวงวาปี เรียบร้อย
32 เด็กหญิง ชลฐิชา  บุญสอาด เรียบร้อย
33 เด็กชาย ณัฐพงษ์  ศรีสูงเนิน เรียบร้อย
34 เด็กชาย คมกฤช  เกตุแพง เรียบร้อย
35 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส  สองครณ์ เรียบร้อย
36 เด็กหญิง ทิพยาภรณ์  มะลัย เรียบร้อย
37 เด็กชาย ธีรโชติ  อุทัยวัฒน์ เรียบร้อย