ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวนนักเรียนที่สมัครทั้งหมด 21 คน

 

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สถานะ
1 นาย ศิวัฒน์  พุลศรี เรียบร้อย
2 นาย ไกรวิชญ์  ชัยราช เรียบร้อย
3 นางสาว ดารนีกร   ศรีบุญเรือง เรียบร้อย
4 นางสาว กัลณิกา  ทาอ่อน รอตรวจสอบข้อมูล
5 นางสาว อนุสรา   คำศรี เรียบร้อย
6 นางสาว วิลาสินี  แข็งขัน เรียบร้อย
7 นางสาว ญาณิษา  พรมบุตร เรียบร้อย
8 นางสาว อาริยา  พวงพันธ์ เรียบร้อย
9 นางสาว สุจิตรา  บุตรแวง รอตรวจสอบข้อมูล
10 นางสาว พรกนก  เมืองจันทร์ เรียบร้อย
11 นางสาว ตรีวิภา  ทองจันทร์ เรียบร้อย
12 นางสาว นางสาวนิพาดา  ทูลพุทธา เรียบร้อย
13 นางสาว กุลธิดา  มากเวียง เรียบร้อย
14 นาย กิตติปกรณ์  คำตัน เรียบร้อย
15 นางสาว กัญญาภัค  ภาเฮือง เรียบร้อย
16 นางสาว ศศิธร  ประทุมชมภู เรียบร้อย
17 นางสาว ประกายมาศ  ดาสม เรียบร้อย
18 นางสาว อรปรียา  มีหล้า เรียบร้อย
19 นาย อนันท์  โยวศรี เรียบร้อย
20 นาย วัชพล  ชุมพล เรียบร้อย
21 นาย รัชานนท์  แสงน้อย เรียบร้อย