แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


ประกาศผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) กลุ่มนโยบายและแผน [ 30 ก.ย. 2565 ]
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนโยบายและแผน [ 30 ก.ย. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสิรมความประพฤจินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 29 ก.ย. 2565 ]
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มนโยบายและแผน [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 29 ก.ย. 2565 ]
โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 28 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 28 ก.ย. 2565 ]

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 171 Next »