แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


ขอเชิญประชุมปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16 ก.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถนศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจและกรอกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บริการฉีดวัคชีนโควิด-19 (Pfizer)สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16 ก.ย. 2564 ]
อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16 ก.ย. 2564 ]
อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16 ก.ย. 2564 ]
การให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านบริการพร้อมเพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 16 ก.ย. 2564 ]
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 2 ตุลาคม 25 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 16 ก.ย. 2564 ]
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 16 ก.ย. 2564 ]
จัดส่งเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15 ก.ย. 2564 ]
อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15 ก.ย. 2564 ]

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 75 Next »